Pieteikums

Vēlamā mācību programma
Vairāk informācijas

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Saskarsmes psiholoģijas pamati;
Aprūpes process, profesionālā ētika;
Vecumposmu attīstības psiholoģijas īpatnības;
Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija.

Vairāk informācijas

Mācību progarmma: Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija: Lietvedis

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Dokumentu pārvaldība
Lietišķā latviešu valoda
Ātrrakstīšana
Datormācība
Lietišķo attiecību psiholoģija
Lietišķa etiķete
Darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzība, saimnieciskās tiesības

 

Vairāk informācijas

Programma: Sociālās aprūpes darba pamati

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Saskarsmes psiholoģijas pamati
Aprūpes process, profesionālā ētika
Vecumposmu attīstības psiholoģijas īpatnības
Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija

Vairāk informācijas

Kvalifikācija: Multimediju dizaina speciālists

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Mākslas un dizaina vēsture
Vizuālās mākslas valoda
Izpildījuma tehnikas vizuālajā mākslā
Dizaina teorija
Skaņu un mūzikas teorija
Mākslas psiholoģija
Multimediju dizaina projektēšanas un projektu funkcionālās analīzes pamati
Multimediju tehnoloģijas un digitālais dizains 
WEB tehnoloģijas un WEB dizains
Saskarsme un profesionālā ētika
Darba vides aizsardzība un ergonomika
Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati
Likumdošana un tiesiskie pamati nozarē

Vairāk informācijas

Pārtikas aprite ir viena no visstingrāk reglamentētajām uzņēmējdarbības jomām un cilvēkiem, kas kā komersanti iesaistās kādā no pārtikas aprites posmiem, ir jābūt gataviem ievērot virkni normatīvo aktu prasību, gan Eiropas Savienības regulas un lēmumus, gan Latvijas likumus un Ministru Kabineta noteikumus. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par pārtikas nekaitīgumu un kvalitāti atbildīgs ir pārtikas uzņēmums.

Saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.545  "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” darbiniekiem, kas veic darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē, kā arī kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā".

Vairāk informācijas

Kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Ievads programmētāja profesijā
Programmēšanas valodas, algoritmi un struktūras
Programmēšana
Datorzinības (operētājsistēmas, lietojumprogrammas, datorsistēmu uzbūves pamati)
Datortīkli un datu bāzu tehnoloģijas
WEB tehnoloģijas un WEB programmēšana
Programmatūras inženierija
Saskarsme un profesionālā ētika
Darba vides aizsardzība un ergonomika
Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati
Likumdošana un tiesiskie pamati nozarē
Projektu vadība

Vairāk informācijas

Kvalifikācija: Sociālais audzinātājs

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Ievads pedagoģijā
Sociālā pedagoģija
Dziednieciskās pedagoģijas pamati
Psiholoģijas pamati
Saskarsme un profesionālā ētika
Etiķete
Ētika un estētika
Bērna radošās darbības, kustību aktivitāšu un brīvā laika organizēšana
Mājturība un rokdarbi
Bērna aprūpe
Bērnu uzturs un ēdināšana
Cilvēka ekoloģija un vides aizsardzība
Veselības mācība un pirmā palīdzība
Higiēna un sanitārija
Sociālās palīdzības sistēma Latvijā un sociālā rehabilitācija
Likumdošana un tiesību pamati
Darba vides aizsardzība un ergonomika
Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati
Lietišķā informātika

Vairāk informācijas

Kvalifikācija: Auklis

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Ievads pedagoģijā
Dziednieciskās pedagoģijas pamati
Psiholoģijas pamati
Saskarsme un profesionālā ētika
Etiķete
Ētika un estētika
Bērna radošās darbības, kustību aktivitāšu un brīvā laika organizēšana
Mājturība
Rokdarbi un rotaļlietu izgatavošana
Bērna aprūpe
Bērnu uzturs un ēdināšana
Veselības mācība un pirmā palīdzība
Higiēna un sanitārija
Sociālās palīdzības sistēma Latvijā un sociālā rehabilitācija
Likumdošana un tiesību pamati
Darba vides aizsardzība un ergonomika
Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati
Lietišķā informātika

Vairāk informācijas

Kvalifikācija: Florists

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

Botānika un puķkopība
Floristikas materiālmācība
Kompozīcija un krāsu mācība
Floristikas izstrādājumi
Uzņēmējdarbība un tirgzinības
Likumdošana un tiesiskie pamati
Darba vides aizsardzība un pirmā palīdzība
Saskarsme un profesionālā ētika

Vairāk informācijas
Piezīmes un komentāri.
*Uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.